Aktualności

Sportowe zajęcia edukacyjne na nartach i snowbordzie lub pontonach

Zapraszamy do udziału w edukacyjnych zajęciach sportowych. Prowadzimy lekcje jazdy na nartach, snowboardzie lub pontonem. Skorzystaj z profesjonalnej opieki instruktorów.


Tęsknicie za #szusowankiem? Chcielibyście podnieść swoje narciarskie lub snowboardowe umiejętności? Mamy dla Was doskonałą wiadomość. Od soboty, 30 stycznia ruszamy w Zakopanem z akcją: Edukacyjne zajęcia sportowe – lekcje jazdy na nartach i snowboardzie oraz pontonie. Zajęcia odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym. 

Na samym początku jedna istotna uwaga – zajęcia nie są równoznaczne ze wznowieniem narciarskiego sezonu. Program jest formą edukacji i podnoszenia narciarskich i rekreacyjnych umiejętności i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom w odniesieniu do konieczności zadbania o fizyczną aktywność i zdrowie.
PROGRAM/REGULAMIN
EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH – LEKCJE JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE SLALOMEM lub LEKCJE JAZDY PONTONEM
 
Temat - nazwa programu:
Dbaj o zdrowie i sprawność fizyczną swoją i swoich dzieci. Edukacyjne zajęcia sportowe – lekcje jazdy na nartach i snowboardzie slalomem lub lekcje jazdy pontonem" zwany dalej „Programem”
 
Organizator:
Szkoła Narciarska GIGANT Jakub Toporowski Nip: 7361735407 tel. 602458450, e-mail: jakubtoporowski2@gmail.com
 
Podstawy i sposób organizacji:
Organizator prowadzi edukacyjne zajęcia sportowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o kod PKD 85.51.Z – „pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” z wykorzystaniem profesjonalnych instruktorów zatrudnionych bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów współpracujących.
 
Miejsce realizacji programu:
Zakopane  – na terenach ośniezonych umożliwiających jazdę na nartach uczestników edukacyjnych zajeć sportowych - lekcje jazdy na nartach i snowboardzie slalomem lub lekcje jazdy pontonem.
 
Data rozpoczęcia programu:
27 styczeń 2021r.
 
Data zakończenia programu:
30 kwiecień 2021r. (organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji programu bez podawania przyczyn)
Adresaci programu - Uczestnicy:
Dzieci, młodzież i osoby dorosłe (zwani dalej Uczestnikami) zgłaszające akces uczestnictwa w Programie poprzez wypełnienie Oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego programu/regulaminu i wnoszące opłatę za uczestnictwo w Programie wg cennika ustalonego przez Organizatora i udostępnionego uczestnikom w miejscu realizacji Programu.
 
Główne założenia i cele programu:
Program edukacyjnych zajęć sportowych – lekcje jazdy na nartach i snowboardzie slalomem lub lecje jazdy pontonem  realizowany w Zakopanem skierowany jest do osób chcących nabyć lub podnieść poziom umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie slalomem oraz pontonem. Umożliwienie uczestnikom programu wzięcia udziału w edukacyjnych zajęciach sportowych ma na celu:
 • podniesienie ich umiejętności sportowych w jeździe na nartach i snowboardzie slalomem (cel główny) lub pontonem.
 • podniesienie ich umiejętności sportowych i rekreacyjnych w jeździe pontonem w specjalnie wyprofilowanym torze
 • kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku,
 • kształtowanie umiejętności ruchowych przydatnych w życiu codziennym oraz innych niż jazda slalomowa na nartach i snowbordzie dyscyplinach i grach sportowych,
 • rozwijanie i utrwalanie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży poprzez wpajanie zasad i techniki jazdy slalomowej na nartach i snowboardzie oraz pontonie
 • rozwijanie umiejętności jazdy pontonem i kształcenie nawyków aktywnego wypoczynku
 • umożliwienie sprawdzenia poziomu nabywanych umiejętności ruchowych
 • wdrażanie uczestników do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych
 
Sposób realizacji programu :
 • Każdy z Uczestników po wykupieniu biletu i złożeniu Oświadczenia przystępuję do zajęć prowadzonych przez instruktora.
 • Zajęcia prowadzone są przez instruktora zgodnie z jego autorskim programem zajęć z dostosowaniem ich przebiegu i skali trudności do umiejętności i stopnia zaawansowania każdego z Uczestników.
 • W trakcie zajęć instruktor oprócz demonstrowania ćwiczeń szkoleniowych pozostaje do dyspozycji Uczestników, którzy mogą przez cały okres trwania zajęć poprosić o indywidualną konsultację i ocenę czynionych postępów sportowych w jeździe na nartach i snowboardzie slalomem oraz pontonem.
 • Celem uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć Organizator może zapewnić oprawę muzyczną i świetlną zajęć.
 
Zasady bezpieczeństwa programu:
W związku z koniecznością zachowania wymogów sanitarnych celem maksymalnego zminimalizowania możliwości zachorowania Uczestników w tym na COVID -19 Organizator zapewni warunki do bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach wprowadzając poniższy REGULAMIN EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH – LEKCJE JAZDY NA NARTACH I SNOWBORDZIE SLALOMEM lub LEKCJE JAZDY PONTONEM.
 
REGULAMIN EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH – LEKCJE JAZDY NA NARTACH I SNOWBORDZIE SLALOMEM LUB LECKCJE JAZDY PONTONEM
 
 1. Regulamin zostaje wprowadzony w związku z koniecznością maksymalnego zminimalizowania możliwości zarażenia Uczestników wirusem SARS-COV-2 w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne sanitarno-epidemiologiczne,
 2. Regulamin obowiązuje do odwołania,
 3. Teren prowadzenia edukacyjnych zajęć sportowych – jazda na nartach i snowbordzie slalomem oraz pontonie (zwanych dalej zajęciami) udostępniany jest wyłącznie Uczestnikom w ramach prowadzonych zajęć w godzinach określonych w grafiku w sesjach jedno, dwu i trzy godzinnych lub pięcio, dziesięcio i piętnastominutowych.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie przez każdego Uczestnika powyżej 13 roku życia oraz w przypadku Uczestników poniżej 13 roku życia przez ich opiekuna prawnego Oświadczenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego programu/regulaminu oraz zakup biletu stanowiącego opłatę za uczestnictwo w zajęciach zgodnie z cennikiem,
 5. Uczestników zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu
  i stosowania się do poleceń organizatora i instruktorów w tym w szczególności do ograniczeń w ilości Uczestników korzystających z wyciągów i kolejek,
 6. Zakup biletu i wypełnienie Oświadczenia jest równoznaczny z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminami i przyjęcia jego postanowień do realizacji
 7. Uczestnicy zajęć powinni starać się zachować dystans społeczny (co najmniej 1,5m) od innych Uczestników
 8. Uczestnicy na terenie prowadzonych zajeć obowiązani są do zakrywania ust i nosa;
 9. Przed zakupem biletu, po zakończeniu, a także w przerwach w zajęciach Uczestnicy zobowiazani są jak najcześciej dezynfekować dłonie uzywając do tego celu ogólnodostępnych dozowników z płynami do dezynfekcji,
 10. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jeden Uczestnik,
 11. Czas pobytu na terenie prowadzonych zajęć należy ograniczyć do minimum tzn. do niezbędnych czynności koniecznych do skorzystania z zajęć,
 12. W razie naruszenia powyższego regulaminu organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z zajęć,
 13. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin
ogólny obiektu
 
Klauzula informacyjna
 
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Współorganizatorzy informują, iż:
- współadministratorami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych podanych w formularzu zapisu i dołączonych do niego oświadczeniach jest :
SZKOŁA NARCIARSKA  GIGANT  JAKUB TOPOROWSKI  UL. SZYMANOWSKIEGO 8A , 34-500  ZAKOPANE  NIP: 7361735407
 
 Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o uczestnictwo w edukacyjnych zajęciach sportowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach.
 
Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi (prawnie uzasadniony interes współadministratorów, art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy o uczestnictwo w edukacyjnych zajęciach sportowych, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu albo cofnięcia zgody.
Jeżeli wyrażono na to odrębna zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane osobowe uczestnika, w tym jego wizerunek, mogą być przetwarzane w celach promocyjnych poprzez publikację materiałów promocyjnych na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych Współorganizatorów. Zgoda jest dobrowolna może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.
Pani/Pana/Dziecka dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które współpracują z Administratorem przy organizacji zajęć, m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Współorganizatorów usługi hostingu i IT, w zakresie i w celu podanym w pkt b.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od współadministratorów:
· dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
· usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
· ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO,
· przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Organizator
Edukacyjnych Zajęć Sportowych Lekcje Jazdy Na Nartach i Snowboardzie Slalomem -  Lekcje jazdy pontonem.  
SZKOŁA NARCIARSKA GIGANT - JAKUB TOPOROWSKI

 
Cennik  edukacyjnych zajęć sportowych:
 
 
Narty i Snowboard
Zajęcia edukacyjne na własnym sprzęcie
 
 
Bilet  dzieci/dorośli
 
1 godzina ( 10 zjazdów )
 
30 zł
 
2 godziny ( 20 zjazdów )
 
60 zł
 
3 godziny ( 30 zjazdów )
 
90 zł
 
 
Narty i Snowboard
Zajęcia edukacyjne na sprzęcie organizatora
 
 
Bilet  dzieci/dorośli
 
1 godzina ( 10 zjazdów )
 
50 zł
 
2 godziny ( 20 zjazdów )
 
100 zł
 
3 godziny ( 30 zjazdów )
 
150 zł
 
 
Indywidualne zajęcia doszkalające
Narty i Snowboard
 
 
Bilet  dzieci/dorośli
 
1 os
 
100 zł/55 minut
 
2 os
 
120 zł/55 minut
 
3 os
 
140 zł/55 minut
 
4 os
 
160 zł/55 minut
 
5 os
 
180 zł/55 minut
 
 
Pontony
 
 
Bilet  dzieci/dorośli
 
5 minut ( 1 zjazd )
 
9 zł
 
10 minut ( 3 zjazdy )
 
20 zł
 
15 minut ( 5 zjazdów )
 
30 zł
OŚWIADCZENNIE
UCZESTNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA
EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH – LEKCJE JAZDY NA NARTACH I SNOWBAORDZIE SLALOMEM lub LEKCJE JAZDY PONTONEM , PROWADZONYCH W Zakopanem
 
 
Zakopane data………………………….
 
 
Ja niżej podpisany
 
………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………
imię nazwisko data urodzenia
 
 
………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………
telefon e-mail liczba podopiecznych
 
oświadczam:
 
 1. Zgłaszam swój /swojego podopiecznego/-ych (liczba podopiecznych wskazana powyżej) udział w edukacyjnych zajęciach sportowych – lekcje jazdy na nartach i snowboardzie slalomem lub lekcje jazdy pontonem (PKD 85.51.Z) prowadzonych na podstawie i zgodnie z programem pn. „Dbaj o zdrowie i sprawność fizyczną swoją i swoich dzieci. Edukacyjne zajęcia sportowe – lekcje jazdy na nartach i snowboardem slalomem lub lekcje jazdy pontonem" (zwanych dalej Zajęciami) na ośnieżonych terenach w Zakopanem organizowanych przez firmę ”SZKOŁA NARCIARSKA GIGANT JAKUB TOPOROWSKI" NIP: 7361735407.
 2. Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Programu/Regulaminu Edukacyjnych Zajęć Sportowych – Lekcje Jazdy na Nartach i Snowboardzie Slalomem lub lekcje jazdy pontonem pn.”Dbaj o zdrowie i sprawność fizyczną swoją i swoich dzieci. Edukacyjne zajęcia sportowe – lekcje jazdy na nartach i snowboardzie slalomem lub lekcje jazdy pontonem " do którego niniejsze oświadczenia stanowi załącznik oraz stosowania się do poleceń organizatora, trenerów prowadzących Zajęcia i obsługi.
 3. Według mojej wiedzy ja i moi podopieczni jesteśmy zdrowi i nie posiadamy żadnych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie występują u nas żadne objawy infekcji wirusowej dróg oddechowych, w szczególności: katar, kaszel, duszności, gorączka.
 4. Ja i moi podopieczni uczestniczący w Zajęciach nie przebywamy na kwarantannie oraz w okresie ostatnich 14 dni nie mieliśmy kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2
 5. Posiadam świadomość ewentualnej możliwości wystąpienia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas uczestnictwa w Zajęciach.
 6. Nie będę wnosiła/-ł żadnych roszczeń w stosunku organizatora/trenerów/obsługi w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wystąpienia u mnie lub moich podopiecznych innych chorób/urazów powstałych w trakcie uczestnictwa w Zajęciach.
 7. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za mój stan zdrowia i moich podopiecznych i zobowiązuję się w przypadku gdy zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z chorobą COVID -19 lub wystąpią u mnie jakiekolwiek oznaki choroby do niezwłocznego odizolowania się oraz do telefonicznego poinformowania o tym fakcie organizatora Zajęć.
 8. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie powyższych obowiązków, w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez organizatora lub osoby trzecie.
 9. Są to zajęcia edukacyjne dla osób indywidualnych.
 10. Zajęcia mają charakter formalnie zorganizowany.
 11. Uczestnicy planując udział w zajęciach powinni założyć np. maseczkę lub buff.
 12. Brak zakrycia ust i nosa spowoduje konieczność opuszczenia zajęć.
 13. Możemy poruszać się z zachowaniem obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz dystansu 1,5 metra.
 14. Istnieje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.
 15. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 16. Organizator zaleca przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
 17. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego:· a) https://www.gov.pl/web/sport/koronawirus---co-musisz-wiedziec
  b) https://www.gov.pl/web/zdrowie/
  c) https://gis.gov.pl/
 18. Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany przepisów regulaminu.
 19. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności Współorganizatorów.
 20. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Współorganizatorzy informują, iż:
 •  współadministratorami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych podanych w formularzu zapisu i dołączonych do niego oświadczeniach jest: Szkoła Narciarska  Gigant  Jakub Toporowski ul. Szymanowskiego 8a , 34-500 Zakopane NIP: 7361735407;
 • Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o uczestnictwo w edukacyjnych zajęciach sportowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach;
 • Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi (prawnie uzasadniony interes administratorów, art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy o uczestnictwo w edukacyjnych zajęciach sportowych, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu albo cofnięcia zgody;
 • Jeżeli wyrażono na to odrębna zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane osobowe uczestnika, w tym jego wizerunek, mogą być przetwarzane w celach promocyjnych poprzez publikację materiałów promocyjnych na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych Współorganizatorów. Zgoda jest dobrowolna może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie;
 • Pani/Pana/Dziecka dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które współpracują z Administratorami przy organizacji zajęć, m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Współorganizatorów usługi hostingu i IT, w zakresie i w celu podanym w pkt b;
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora;
 • dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
 • usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych;
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
 
…………..………..……………………………………………………………………………
czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika edukacyjnych zajęciach sportowych – lekcje jazdy na nartach i snowboardzie slalomem lub lekcje jazdy pontonem
Pliki do pobrania