Regulamin

Regulamin Korzystania wyciągów
Kompleksu Narciarskiego „Gigant”
 
Wejście na teren Kompleksu Narciarskiego Gigant jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  Zakup karnetu na wyciągi oznacza akceptację regulaminu korzystania z wyciągów.
 
 1. Korzystanie z wyciągów kompleksu Gigant jest możliwe w godzinach otwarcia wyciągów. Wyciągi są czynne codziennie. Godziny otwarcia podajemy na stronie internetowej WWW.zakopanegigant.pl.
 2. Osoby przebywające na terenie Kompleksu powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób nie zagrażający zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu innych. Należy przestrzegać postanowień regulaminów, szczegółowych zasad korzystania z wyciągów i tras, stosować się do znaków oraz zaleceń obsługi wyciągów.
 3. Psy można wprowadzać na teren  kompleksu pod warunkiem stałego nadzoru, stosowania krótkiej smyczy i kagańca. Kategorycznie zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich i do obiektów Kompleksu.
 4. Korzystanie z wyciągów i tras odbywa się w godzinach otwarcia Kompleksu i na podstawie biletu wykupionego  w kasie(karnet). Każda osoba korzystająca z wyciągów musi mieć ważny karnet na wyciąg. Zwrotów dokonujemy tylko na podstawie nie wykorzystanych karnetów. W przypadku zagubienia karnetu nie ponosimy odpowiedzialności oraz nie wydajemy duplikatów. Karnet można kupić tylko w kasie wyciągu za gotówkę.  
 5. W związku z koniecznością uwzględnienia zwrotów, faktury wystawiamy dopiero po usłudze, to jest po zakończeniu jazdy. Dla uzyskania faktury konieczny jest zwrot paragonu.
 6. Kategorycznie zabrania się wchodzenia na trasy poza godzinami otwarcia. Na trasach i wyciągach narciarskich zabrania się przebywania w stanie nietrzeźwości. Po użyciu środków odurzających, wprowadzania zwierząt, wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego, pozostawiania i wyrzucania nieczystości. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu.  Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych. Zabranie się wchodzenia na trasy w innych miejscach.
 7. Na trasach zabroniony jest ruch pieszy i zjazd na sankach lub na innych przedmiotach, niż narty lub snowboard. Trasy narciarskie są jednokierunkowe i przeznaczone wyłącznie do zjazdu. Należy jeździć ostrożnie, biorąc pod uwagę możliwości własne i innych, warunki śniegowe i pogodowe. Nie wolno korzystać z tras w sposób niebezpieczny dla siebie lub innych użytkowników. Korzystając z wyciągów należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania, stosować się do instrukcji, znaków i zaleceń obsługi, informować obsługę wyciągów, gdy narciarz jest początkujący i żądać dodatkowych wskazówek.
 8. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się wyłącznie w oznakowanych miejscach. Kategorycznie zabranie się wsiadania i wysiadania poza tymi miejscami. W czasie jazdy wyciągiem należy zachować spokój. W przypadku zatrzymania się wyciągu nie wolno samowolnie opuszczać trasy wyciągu. Należy oczekiwać na wznowienie ruchu lub na decyzję obsługi.
 9. Wszelka działalnośc gospodarcza, czy niekomercyjna, szkolenie narciarskie, umieszczanie ogłoszeń, reklam i ulotek na całym obszarze Kompleksu wymaga zgody zarządzającego. Szkolenie narciarskie może prowadzić wyłącznie Szkoła Narciarska „Gigant” .
 10. Osoby które będą łamać powyższe zasady mogą zostać usunięte poza teren Kompleksu.  Od osób wykonujących bez zgody jakąkolwiek działalność będziemy dochodzić stosownego odszkodowania.

Regulamin korzystania z wyciągu narciarskiego
 1. Narciarzowi wolno wchodzić na peron tylko za zgodą obsługi i w rejon oznaczony na peronie.
 2. Wprzęgać i wyprzęgać wolno się tylko na peronach stacji.
 3. Na jednym orczyku może znajdować się tylko jedna osoba.
 4. Narciarz może trzymać się uchwytu, ale nie wolno mu się dotykać innych części wyciągu.
 5. Narciarz może jechać tylko po wyznaczonym torze.
 6. Narciarzowi nie wolno szarpać liną, podnosić jej ani opuszczać.
 7. Na górnej stacji należy jak najszybciej opuścić peron.
 8. Zabrania się przebywania osób postronnych w obrębie stacji napędowej i przewojowej.
Reguły zachowania się na stoku 
 1.  Każdy narciarz, który przebywa na trasach narciarskich musi mieć na uwadze nie tylko swoje bezpieczeństwo ale i innych osób przebywających na stoku.
 2.  Należy dostosować szybkość jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
 3.  Można wyprzedzać z prawej i z lewej strony, ale zachowując ostrożność oraz odpowiednią odległość od osoby wyprzedzanej.
 4.  Należy unikać zatrzymywania się na stoku, w miejscach zwężeń i słabej  widoczności.
 5.  Schodzić i podchodzić na trasie można tylko poboczem, nie przeszkadzając  w ruchu narciarskim.
 6.  Każdego kto przebywa na trasie obowiązuje stosowanie się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
 7.  Podczas wejścia na stok proszę zachować ostrożność i trzymać się poręczy. 
 8.  W razie wypadku, zasłabnięcia każdy świadek powinien udzielić pomocy lub wezwać pogotowie.
 9.  W razie wypadku każdy: sprawca, ofiara, świadek podają swoje dane osobowe.
 10.  Każdy kto przebywa na stoku może zjeżdżać tylko na wytyczonych do tego celu trasach. Uważajac na hydranty, armatki lub inne urządzenia odgrodzone siatkami.
 11.  Jazda poza wytyczoną trasą odbywa się na własną odpowiedzialność.
 12.  Każdy kto korzysta z wyciągów jak i osoby towarzyszące mają obowiązek przestrzegać powyższego regulaminu, który obowiązuje na całym obszarze Kompleksu Narciasrkiego Gigant. Należy stosować się do znaków i zaleceń obsługi.

Regulamin korzystania ze zjeżdżalni pontonowej 
Zjazdy pontonowe są bardzo wesołą i bezpieczną atrakcją dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 1. Tor pontonowy przeznaczony jest dla dzieci od 4 roku życia, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać z toru pontonowego wyłącznie w kaskach.
 3. Kategorycznie zabrania się zjazdów w przypadku wyładowań atmosferycznych.
 4. Kategorycznie zabrania się korzystania z toru przez osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 5. Zabrania się jazdy większej ilości osób w jednym pontonie lub zjazdu kilka pontonów na raz.
 6. Przed rozpoczęciem zjazdu należy się upewnić czy cała trasa jest wolna i nie ma niej osób trzecich ani innych pontonów.
 7. Należy usiąść w pontonie trzymając podkurczone nogi na zewnątrz i trzymać się bocznych uchwytów.
 8. Nogi powinny opierać się o zewnętrzną burtę pontonu, powinny być skrzyżowane i podciągnięte.
 9. Jazda z wyprostowanymi nogami może spowodować wypadnięcie z pontonu.
 10. Podczas jazdy pas wciągający musi być ułożony w pontonie. Zabrania się trzymania pasa wciągającego w rękach podczas jazdy.
 11. Personel nadzorujący jest zobowiązany do troszczenia się o pasażerów,  w każdej chwili w razie konieczności do natychmiastowego zamknięcia toru.
 12. Istnieje możliwość zamoczenia się.
 13. Jazda na pontonie dla osób dorosłych do 80 kg.

Regulamin wypożyczalni sprzętu narciarskiego 
 1. Klient ma obowiązek zapoznania sie z treścią niniejszego regulaminu i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera z FTU Gigant sc z siedzibą w Zakopanem umowę cywilnoprawiną zgodnie z warunkami określnonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczenie sprzętu może dokonać wyłacznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie jednego z dokumentów: dowód osobisy, prawo jazdy, paszport. Po  okazaniu dokumentu dane zostaja spisane. Na jeden dokument  można wypożyczyć jeden komplet narciarski ( narty z wiązaniami, buty narciarskie, kije narciarskie, kask ) lub snowboardowy ( deske snowboardową z wiązaniami i buty snowboardowe, kask ). Wyjatek stanowi komplet dziecięcy, który może być dodany do kompletu dorosłego. Osoba nie posiadajaca dokumentów może dokonać wypożyczenia poprzez zabezpieczenie finansowe odpowiadające wartości sprzętu ( tzw. depozyt ), który ustala Wypożyczalnia. W razie wątpliwości Wypożyczalnia może żądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia.
 3. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu, oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego ekspolatacji i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt, wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu ma świadomość, że jeżdżenie na nartach lub snowboardzie związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania narciarstwa i snowboardingu mogą polegać na doznaniu urazów ciala, ryzyku chorób a nawet śmierci Klienta lub osoby trzeciej. Klient pomino, iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decycję o wypożyczeniu sprzętu. 
 5. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa sie na własną odpowiedzialność.
 6. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki ekspolatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej ekspolatacji sprzętu.
 7. Wypożyczenie i zwrot odbywa się w siedzibie Wypożyczalni. Klient odbierając sprzęt sprawdza jego stan techniczny i kompletność oraz zobowiazuje się zwrócić go w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem naturalnych śladów użytkowania.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność finansową  za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub utrata sprzętu.W zakres odpowiedzialności wchodzi ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie wierzchniej szaty graficznej jak i ślizgów oraz złamanie lub zdekompletowanie sprzętu. Wartość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu, wartość braków lub koszty naprawy. Ustaloną przez wypożyczalnię kwotę klient zobowiazuje się uregulować ( najpóźniej ) wraz ze zwrotem sprzętu lub powiadomieniu o jego zaginięciu.
 9. Okresem rozliczeniowym wypożyczenia sprzętu są " godziny ". Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z cennikiem, które nalicza się za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.  Za rozpoczętą godzinę uznaje się przekroczenie o 10 minut czasu zwrotu sprzętu. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest przy jego zwrocie. 
 10. Firma FTU Gigant sc nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do powyższego regulaminu.
 11. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r Nr 101 poz.926) Wypożyczalnia nie przetwarza i nie magazynuje danych osobowych.  
 12. Inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.z 1971 r Nr 27 poz. 252 z późn.zm ) 
 13. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonywania umowy.
 14. Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni nalezy kierować na adres : FTU Gigant sc ul. Szymanowskiego 8a, 34-500 Zakopane lub drogą mailową email : ftugigant@op.pl
 

Regulamin szkoły narciarskiej Gigant 

Przed dokonaniem zakupu szkolenia indywidualnego i/lub grupowego w Szkole Narciarskiej Gigant wszyscy Klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem (w przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych). Wykupienie zajęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

SŁOWNICZEK:

SZKOŁA NARCIARSKA – organizacja prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę instruktorską świadczącą usługi edukacyjne / szkoleniowe

INSTRUKTOR – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia szkoleń

KURSANT – osoba zgłaszająca się do szkoły z chęcią nauki lub doskonalenia jazdy na nartach i/lub snowboardzie

STOK NARCIARSKI – oznaczona trasa, odpowiednio przygotowana i zabezpieczona, przeznaczona do zjazdów narciarskich

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE LEKCJI INDYWIDUALNYCH

 1. Szkoła zatrudnia tylko wykwalifikowanych instruktorów posiadających ważne uprawnienia szkoleniowe narciarskie lub snowboardowe
 2. Rezerwacji lekcji/kursu można dokonać osobiście, telefonicznie: 602107207, 602488888, 602709609 lub wysyłając e-mail: ftugigant@op.pl 
 3. Kursanci spotykają się z instruktorem przed budynkiem Szkoły Narciarskiej Gigant ul. B.Czecha 8
 4. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku gdy osoba małoletnia jest pod opieką wychowawcy/nauczyciela/członka rodziny przyjmuje się, że ten posiada zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego
 5. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualne odebranie dziecka po zakończeniu zajęć.
 6. Każdy kursant na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask oraz karnet na wyciąg. Zgodnie z ustawą każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do jazdy w kasku.
 7. Przed przystąpieniem do lekcji kursant lub jego opiekun zobowiązany jest przekazać pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/snowboardowych i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
 8. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zgubiony lub zniszczony podczas trwania lekcji.
 9. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W tej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. Zdarza się, że podczas szkoleń wykonywane są fotografie indywidualne i grupowe. Zdjęcia te mogą zostać umieszczone na naszej stronie internetowej i/lub FB. Klienci szkoły poprzez zakup usług wyrażają zgodę na fotografowanie oraz na możliwość publikacji swojego wizerunku na stronie internetowej i/lub FB Szkoły Narciarskiej Gigant.
 11. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Kompleksu Narciarskiego Gigant  szkoła nie odpowiada
 12. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem musi być zgłoszony do biura Szkoły Gigant niezwłocznie po jego wydarzeniu. W przypadku braku powiadomienia o zdarzeniu, szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia.
 13. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania kursantom - w tym również osobom małoletnim - odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego kursanta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez kursanta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - LEKCJE INDYWIDUALNE

 1. Zarezerwowaną lekcję należy opłacić na minimum 15 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu nieopłacona lekcja automatycznie zostanie anulowana z systemu. 
 2. Lekcje odbywające się o godzinie 9 i 10 rano należy opłacić dzień przed rozpoczęciem zajęć.
 3. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużenia jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 4. W razie wypadku/choroby podstawą do zwrotu za opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji należy przekazać osobiście lub telefonicznie na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Lekcje odbywające się o godzinie 9 i 10 rano należy anulować w dniu poprzedzającym szkolenie.
 5. Zmiana terminu lekcji jest możliwa minimum 2 godziny przed jej rozpoczęciem i musi zostać zgłoszona osobiście w biurze szkoły lub telefonicznie.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za lekcje nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zostanie on, w miarę możliwości, zastąpiony innym, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa lub braku zgody ze strony rezerwującego lekcję na zmianę instruktora, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub koszty lekcji zostaną w całości zwrócone.
 8. Lekcja trwa 55 minut i rozpoczyna się i kończy przed budynkiem szkoły.
 9. Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI

 1. Zapisanie się na szkolenie osobiście w biurze szkoły, telefonicznie lub wysyłając e-mail Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły Gigant oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Szkołę Gigant. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 
 3. Administratorem danych osobowych jest FTU Gigant sc Iwona Toporowska, Piotr Toporowski ul. B.Czecha  8, 34-500 Zakopane
 4. Szkoła Gigant  zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2017 r.

TELEFONY ALARMOWE: CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 STRAŻ POŻARNA 998 POLICJA 997